top of page

RETNINGSLINJER OG REGLER

Informasjon og priser

FOR UTSTILLERE

* du vil sendes til påmeldingsskjemaet via verdalnf.no. Vær tidlig ute: Etter 20. juni økes prisen med 15%. 

Åpningstider

 

Gata åpner torsdag (25. august 2022) og har følgende åpningstider:

Torsdag kl. 12:00 – 19:00

Fredag kl. 10:00-19:00

Lørdag kl. 10:00-15:00

Rigging av boder kan foregå fra onsdag (24. august 2022) kl. 18:00. 

Nedrigging og opprydding må skje umiddelbart etter kl. 15:00 på lørdag (27. august 2022). 

* Med forbehold om endringer. Nærmere informasjon vil bli sendt til kontaktperson. 

 

Mer informasjon om retningslinjer og regler nedenfor under "Vilkår og betingelser". ​

 

Priser

 

Utstilleravgift (for tre dager pr. plass): 

Ingen plass i gata, står i egne lokaler/butikk: kr. 2500,- **

Plassleie 3 x 3 meter:  kr. 2860,- 

Plassleie 3 x 6 meter: kr. 4620,- 

Plassleie 3 x 9 meter: kr. 6380,-

Utstilleravgift håndverkere: 250 kroner

(Minimum fem håndverkere må melde seg på for at et håndverkerområde skal opprettes. Med håndverkere menes utstillere som hovedsakelig selger selvproduserte varer, eksempelvis husflidsprodukter, snekkerprodukter, maleri, kunst og lignende. Prisen her er lav for å legge til rette for at også mindre  hobbyvirksomheter kan få delta på Øras Dager. Eventuelt leie av telt og strøm kommer i tillegg.)

Leie av telt: 

+ 1650,- (til 3 x 3 meter)

+ 3025,- (til 3 x 6 meter)

Leie av strøm:

Strøm inkl. forbruk 10 amp.: + kr. 800,- 

Strøm inkl. forbruk 16 amp.: + kr. 1100,- 

Strøm inkl. forbruk 32 amp.: + kr. 2200,- 

Strøm inkl. forbruk 63 amp.: + kr. 3300,- 

(Etterbestilling ved ankomst medfører ekstragebyr kr. 100,- pr. uttak.)

Alle oppgitte priser er eks. mva. ​

** Ingen plass i gata betyr at du står i dine egne lokaler/butikk. Du betaler for å være en av utstillerne som presenteres i vår markedsføring og for markedsmateriell som vil synliggjøre deg som Øras dager-utstiller. Det er ikke anledning til å bruke merkevaren Øras Dager på salgsplakater eller annen markedsføring i butikk eller i media/sosiale media uten å betale for dette.

Annonsemuligheter Øras dager-bilag

 

Annonsemuligheter i årets Øras dager-bilag i samarbeid med Innherred, se informasjon her
 

Vilkår

 

Ved påmelding godtar du også "Vilkår og betingelser"til Øras dager.

Påmelding

 

Påmelding skjer ved å fylle ut vårt påmeldingsskjema via Verdal Næringsforums webside (*verdalnf.no). 

Siste påmeldingsfrist: 01. august 2022. Vær tidlig ute: Etter 20. juni økes prisen med 15%.

Velkommen til Øras dager!

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

RETNINGSLINJER OG REGLER FOR UTSTILLERE

 • Alle salgsplasser er utendørs. Plassene er 3 meter dype. Lengde blir tildelt etter søknad. Alt av varer og utstyr må holdes innenfor oppmerket område. 

 • Det er ikke lov å selge leker og alle andre varer som skaper irritasjon blant publikum, for eksempel sprayflasker med fargestoff, leker med høy lyd, softgun, "kniver", osv. Hva som skal selges må oppgis ved påmelding, og skal være lovlig innført og lovlig for salg. Varer med reklame for narkotika skal IKKE selges på Øras Dager, her vises det til vedlagte bilder som eksempler på slike artikler. Øras Dager forbeholder seg retten til å vise bort utstillere som ikke følger disse regler. En eventuell bortvisning medfører IKKE refusjon av betalt standleie.

 • Det er ikke lov å selge andre varer en det som er opplyst i søknaden.

 • Salgsbodene skal være betjent når Øras Dager er åpen for publikum

 • Når utstillingen er demontert skal salgsboden leveres ryddet og fri for dekorasjoner, spiker o.l. Utstiller er ansvarlig for eventuelle skader utover vanlig slitasje. Søppel fraktes vekk til anviste plasser. Avreise fra standen må skje tidligst lørdag kl. 15.00

 • Øras Dager garanterer ikke at alle salgsboder ute, er helt tett mot regn. Det er utstillers ansvar å sikre bod og varer mot regn, vind m.m.

 • Innredning og utstyr til standen er IKKE inkludert i standleien.

 • Utstillingsplasser på og i umiddelbar nærhet til Jernbaneparken og tivoli kan bli forstyrret av underholdning fra scenen eller tivoli. Utstiller må ved påmelding gi beskjed hvis de ikke ønsker en slik plass – ellers må støynivået fra scene og tivoli aksepteres.

 • Plakater o.l. kan ikke setters utenfor tildelt standareal uten tillatelse fra Øras Dager. Vareprøver og reklamemateriell må kun deles ut fra egen stand.

 • Demonstrasjoner, utdeling av vareprøver, bruk av audiovisuelt utstyr, stemmeforsterker o.l. må utføres uten sjenanse for nabostands og omgivelser. Eventuelle klager rettes til komiteen for Øras Dager som har avgjørende myndighet.

 • Utstilleren må selv sørge for all transport, montering, demontering, oppbevaring, pakking og bortkjøring av egne varer og dekorasjonsmateriell. Dersom standen ikke er demontert og standplassen ryddet innen demonteringstidens utløp, kan Øras Dager for utstillers regning og risiko besørge dette.

 • Øras Dager har anledning til, og uten å angi grunn, å fjerne utstilte varer og tjenester som ikke dekkes av utstillingens hovedområder.

 • Kjøretøy som ikke skal benyttes og ikke får plass innenfor tildelt område, må kjøres til anvist parkeringsplass.

 • Øras Dager besørger vanlig vakthold fra monteringen kan begynne til demontering skal være avsluttet, men påtar seg ikke ansvar for utstilte varer og eventuelt utstyr. Utstillerne må selv sørge for å dekke nødvendige forsikringer. Utstilleren er ansvarlig for skader som påføres bygninger, innredninger, anlegg og personer. Myndighetenes og Øras Dagers anvisninger og instrukser SKAL følges.

 • Øras Dager er uten ansvar for produkt- og personskade som utøves av utstillerne.

 • All påmelding skal skje via WEB på våre hjemmesider (*omdirigering fra orasdager.no til verdalnf.no).  20 % av innbetalt standleie regnes som påmeldingavgift. Standleie SKAL være betalt senest 14 dager FØR åpning av Øras Dager. Mottatt innbetaling er bekreftelse på tildelt plass.- Hvis innbetaling av standleie ikke er utført senest 14 dager FØR åpningen av Øras Dager, ilegges et kontantgebyr på kr. 500,-. Utstiller hefter for den totale standleie. Øras Dager tar siste avgjørelse når det gjelder tildeling av plass. Øras Dager har anledning til å avvise påmeldinger.

 • Hvis en utstiller trekker seg etter at standleien er betalt, KAN standleien refunderes dersom vi finner en annen utstiller som fyller kriteriene for deltakelse. 20% av innbetalt standleie holdes tilbake.

 • Omstendigheter som arrangør selv ikke råder over, slik som avbrudd i leveranse av strøm, vann, varme, tele- og datalinjer e.a., samt situasjoner som kan betegnes som force majeure, medfører ikke rett for utstiller til å kreve erstatning og refusjon av standleie.

 • Enhver påmelding anses bundet av reglementet for Øras Dager, uansett om det er tatt forbehold av noe slag. Øras Dager avgjør med bindende virkning tvister om forståelse av bestemmelser eller reglement.

 • Det forutsettes at utstiller overholder norske lover og innhenter alle eventuelle nødvendige tillatelser fra ansvarlige myndigheter i forbindelse med utstillingen. Utstiller er selv ansvarlig for å sette seg inn i gjeldende regelverk for de varer/tjenester de tilbyr.

 • Eksempel på varer med reklame for narkotika som IKKE er tillatt på Øras dager:

ulovlige-gjenstander-øras_dager.png

* du vil sendes til påmeldingsskjemaet via verdalnf.no 

bottom of page